დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

რედაქტირება, თარგმნა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის, მულტილინგვური განათლების - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა.

მომსახურება:
თარგმანი (ქართული-სომხური, სომხურ-ქართული) .
აკადემიური და შინაარსობრივი რედაქტირება - განათლების მიმართულებით.

თაქუშა მაკარიანი სწავლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის, მულტილინგვური განათლების - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
მას გავლილი აქვს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. თაქუშა მაკარიანი არის რამდენიმე სტუდენტური სამეცნიერო-კვლევითი კონფერენციის მონაწილე. ასევე, რამდენიმე საერთაშორისო პროექტის მონაწილე.
თაქუშა მაკარიანი ამჟამად ჩართულია საგანმანათლებლო და კვლევით პროექტში თარჯიმნის სტატუსითა და ტრენინგების ასისტირების მიმართულებით.