დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

რედაქტირება, თარგმნა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მულტილინგვური განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამის მე-4 კურსის სტუდენტი.

მომსახურება:
თარგმანი (ქართულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-ქართული)
ენობრივი, აკადემიური და შინაარსობრივი რედაქტირება.

ჩიჩაკ ნასიბოვა ჩართულია განათლებასთან დაკავშირებული რამდენიმე საერთაშორისო პროექტში. არის ენა ინსტრუმენტების ასისტენტი/ლინგვისტი. ასევე არის მთარგმნელი, ტრენერი, სტაჟიორ ისკოლაში, რამდენიმე სტატიის ავტორი.
ჩიჩაკ ნასიბოვა არის საუნივერსიტეტო აქტივობებში აქტიურად ჩართული პირი.